Zakelijk / Rechtwijzer / Leveranciers en klanten

Leveranciers en klanten

Kloppen mijn Algemene Voorwaarden wel? Kunt u een incassoprocedure tegen die ene klant die maar niet wil betalen? En hoe zit eigenlijk het met intellectueel eigendom of auteursrechten? Informatie over Leveranciers en Klanten vindt u hier onder. We helpen u graag.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) deponeren

Hoe deponeert u uw Algemene voorwaarden?

Wanneer u de Algemene Voorwaarden heeft opgesteld, volgens de algemene basisregels en de regels die gesteld zijn op de zwarte en grijze lijst * en deze (eventueel) heeft laten screenen door Univé Rechtshulp, kunt u overwegen om uw Algemene Voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel of de Griffier van de rechtbank.

Het is geen verplichting. Dit deponeren heeft als voordeel, dat u sterker staat in het geval van een conflict. Dat uw Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd is namelijk ook een bewijs dat u tussentijds niets in de tekst van de Algemene Voorwaarden heeft gewijzigd.
Aan het deponeren van de Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn kosten verbonden. U moet voor uzelf afwegen of de kosten opwegen tegen de voordelen.

Let op:

Het enkel deponeren is niet voldoende om de klant kennis te laten nemen van de Algemene voorwaarden.
Zie daarover: Checklist Algemene Voorwaarden.

Toelichting Zwarte en grijze lijst

In het Burgerlijk Wetboek is een lijst met onredelijk bezwarende voorwaarden opgenomen. Dit is de "zwarte lijst". Op deze lijst staat bijvoorbeeld dat de ondernemer niet kan bedingen dat de bevoegdheid van de consument tot ontbinding van een overeenkomst beperkt of uitgesloten wordt. Ook is in het Burgerlijk Wetboek een "grijze lijst " opgenomen, waarin de voorwaarden zijn vermeld waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn. Op deze lijst staat bijvoorbeeld dat de ondernemer geen ongewoon lange of onduidelijke termijn voor nakoming mag bedingen. De bedingen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. Bij twijfel over de betekenis van een beding, geldt de voor de consument meest gunstige uitleg.

Als in een consumenten-koopovereenkomst een beding wordt gehanteerd van de zwarte of de grijze lijst, kan de men dit beding vernietigen door middel van het sturen van een brief naar de ondernemer. Blijft deze het beding toepassen, dan kan de consument naar de rechter of eventueel naar een geschillencommissie stappen. De rechter kan ambtshalve toetsen of een beding onredelijk bezwarend is. De ondernemer zal in het geval van een beding van de grijze lijst moeten aantonen dat het beding redelijk was. Een beding van de zwarte lijst is altijd ontoelaatbaar. Ook bedingen die niet op de zwarte of grijze lijst voorkomen kunnen vernietigd worden als deze onredelijk bezwarend zijn voor de consument.

Zie BW Boek 6 art. 236 en 237.

Voorbeeld Algemene Voorwaarden voor dienstverlening

Artikel 1.        Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ..., hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden `naar de geest' van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2         Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3         Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4         Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 Artikel 5         Overmacht 

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6         Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7         Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ... na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

Artikel 9         Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10       Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11      Intellectuele eigendom 

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12       Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13       Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel .
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

Toelichting op enkele bepalingen uit de modelvoorwaarden 'dienstverlening':

Artikel 1: Algemeen

..................: Hier moet u de naam van uw bedrijf invullen

Artikel 5 lid 2: Overmacht

Als de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden.
Dit is een voorbeeld. De termijn kan afhankelijk van de overeenkomst langer of korter zijn. Als u deze termijn wijzigt, is het van belang dat u een reële termijn opneemt, die aansluit bij de aard en activiteiten van uw onderneming.

Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso

Betalingstermijn van 14 dagen.

Deze termijn kan langer of korter zijn. Dit is afhankelijk van de branche van uw bedrijf. De termijn mag echter niet zo kort zijn dat de contractspartij het verschuldigde (bijna) niet binnen deze termijn kan voldoen.
Ook de verzuimrente van 1 procent per maand kan hoger of lager bepaald worden. De rente die u berekent mag echter niet buitensporig hoog zijn.

Artikel 8 lid 2 en 4: Garantietermijn en meldingstermijn

..................: Hier moet u de garantietermijn invullen.

De garantieperiode in Artikel 8 lid 2, is met name belangrijk bij de levering van een zaak. Ook bij dienstverlening kunnen er zaken worden geleverd. Bij de bepaling van de garantietermijn is het van belang wat de koper van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten.
Wat de koper daarvan mag verwachten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak. De koper mag bijvoorbeeld andere eigenschappen verwachten van een nieuwe zaak of van een merkartikel, dan van een gebruikte zaak of van niet-merkartikelen. Ook is het van belang wat de verkoper heeft meegedeeld over de eigenschappen van de zaak.
De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van 7 of 14 dagen kan afhankelijk van de branche en de aard van de te leveren producten langer of korter zijn. Deze termijn moet uiteraard wel redelijk zijn. De contractspartij moet de mogelijkheid te hebben om te kunnen onderzoeken en melden.
Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst (verwijzing naar stukje over zwarte en grijze lijst in 4.1.1).

Artikel 8 lid 9: Verjaringstermijn

De termijn in de modelvoorwaarden sluit aan bij de termijn in de zwarte lijst. U kunt een korte termijn opnemen, maar de mogelijkheid bestaat dat het beding dan wordt aangemerkt als 'onredelijk bezwarend'.
Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de factuurwaarde.
Deze termijn is een voorbeeld. De hoogte van de aansprakelijkheid kan afhankelijk van de situatie worden bepaald. Daarbij kunnen meerdere factoren van belang zijn. Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar zijn als het risico prima verzekerbaar is.
Een beperking van de aansprakelijkheid zal daarentegen eerder toelaatbaar zijn als de verhouding tussen de prijs van de te leveren producten (of de prijs van de door de gebruiker geleverde dienst) gering is, terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien zo groot is dat deze in geen verhouding staat. In dit geval is het redelijk om de aansprakelijkheid te beperken.
Het is dus steeds belangrijk dat u een goede beoordeling maakt van alle omstandigheden die een rol spelen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar is.
Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.
Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of zo'n verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

Artikel 11

Het gebruik van dit artikel is naar eigen keuze en afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten een rol spelen.

Artikel 13 lid 1: vindplaats voorwaarden

...: Als u uw algemene voorwaarden heeft gedeponeerd, vult u dan hier in waar u dat heeft gedaan.

 Nb.

Het kan zijn dat de toelichting niet volledig is voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen aan moet passen aan uw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de Kamer van Koophandel geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.

Hoe gebruikt u deze algemene voorwaarden?

U moet uw klanten voor of bij het sluiten van een overeenkomst op de hoogte stellen van uw algemene voorwaarden. U kunt de bovenstaande algemene voorwaarden daarom op A4-formaat afdrukken op bijvoorbeeld offertes en aankoopbewijzen. U krijgt de voorwaarden op A4-formaat door bijvoorbeeld voor het lettertype 'Arial Narrow' te kiezen, met een puntgrootte van 5.
Algemene voorwaarden mogen niet na het sluiten van de overeenkomst kenbaar worden gemaakt. Daarom mogen ze niet op facturen worden geplaatst. De overeenkomst tussen de klant en de verkoper is dan immers al gesloten.
Als u de Algemene voorwaarden deponeert bij de Kamer van Koophandel of rechtbank (wat overigens niet verplicht is), houd er dan rekening mee dat u een normaal lettergrootte hanteert. Dit in verband met de leesbaarheid.

 

Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ..., hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden `naar de geest' van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  -Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
  -indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  -In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ... na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9  Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10         Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11         Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12         Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13         Intellectuele eigendom 

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14         Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15         Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ..
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bron: www.kvk.nl

Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaard de Kamer van Koophandel generlei aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.
Deze modelvoorwaarden en de toelichting daarop hebben uitsluitend een informatief karakter en kunnen dienen als leidraad voor het opstellen van algemene voorwaarden in een specifiek geval. Met name de artikelen die handelen over garantie en aansprakelijkheid dienen aan het bedrijf dat de voorwaarden hanteert te worden aangepast.

Het onderstaande is een korte toelichting op enkele bepalingen zoals die zijn opgenomen in de model algemene voorwaarden. Deze toelichting wil geen volledigheid impliceren.

Bovendien impliceert de toelichting niet dat de overige bepalingen zondermeer op uw onderneming van toepassing zijn, dat deze niet aangepast dienen te worden aan uw onderneming en de concrete activiteiten daarvan.

Het blijft dus steeds van belang dat om alle in het model opgenomen bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming.

Omdat het vaak voorkomt dat bijvoorbeeld een dienstverlener ook zaken levert aan zijn opdrachtgevers, zijn in de model algemene voorwaarden voor dienstverlening ook bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de levering van zaken. Indien u geen zaken levert maar uw activiteiten zuiver gericht zijn op het verlenen van diensten, dan kunt u overwegen om deze bepalingen dus niet in uw algemene voorwaarden op te nemen.

Het komt vaak voor dat een onderneming zich niet beperkt tot bijvoorbeeld uitsluitend de levering aan consumenten, maar dat bijvoorbeeld ook geleverd wordt aan niet-consumenten. Omdat de wet consumenten een verdergaande bescherming biedt dan niet-consumenten, is ook de inhoud van de model algemene voorwaarden voor consumenten afwijkend ten opzichte van de model algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten.

Indien u dus bijvoorbeeld zaken levert zowel aan consumenten als aan niet-consumenten, dan is het dus raadzaam om extra aandacht aan het verschil te besteden bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat uw activiteiten zowel bestaan uit dienstverlening als uit de levering van zaken. Ook in dat geval is het raadzaam om met deze verschillende activiteiten rekening te houden bij het opstellen van uw algemene voorwaarden.

In deze toelichting wordt verwezen naar wetgeving. De bepalingen waarnaar verwezen wordt kunt u onder andere raadplegen op http://www.overheid.nl

Algemeen 

Bij consumententransacties zijn de wettelijke regelingen van de zogenaamde consumentenkoop (Boek 7 BW) en de wettelijke regeling over algemene voorwaarden, waarbij met name de "zwarte" en "grijze" lijst van belang zijn, van toepassing. De "zwarte lijst" bevat zogenaamde nietige bedingen. De "grijze lijst" bevat zogenaamde vernietigbare bedingen.

Artikel 1: Algemeen

...: Hier dient u de naam van uw bedrijf in te vullen.

Artikel 5 lid 3:  Overmacht

Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden.

Deze termijn dient slechts als voorbeeld en kan afhankelijk van de soort en inhoud van de overeenkomst langer of korter zijn. Indien u deze termijn wijzigt, is het uiteraard wel van belang dat u een re鬰le termijn opneemt, die aansluit bij de aard van uw onderneming en de activiteiten daarvan.

Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso

Betalingstermijn van 14 dagen.

Deze termijn kan afhankelijk van de branche langer of korter zijn. Een dergelijke termijn mag echter niet zo kort zijn dat het voor uw contractspartij niet of nagenoeg niet mogelijk is om binnen de door u gehanteerde termijn het verschuldigde te voldoen.

Ook de verzuimrente van 1% per maand kan hoger of lager bepaald worden. De rente die u wilt hanteren mag echter niet buitensporig hoog zijn.

artikel 5: Overmacht

De in artikel 5 genoemde omstandigheden zijn niet de enige omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat er sprake is van overmacht. Er kunnen zich dus ook andere omstandigheden voordoen die een beroep op overmacht kunnen rechtvaardigen. Een voorbeeld daarvan zijn werkstakingen in uw bedrijf of in het bedrijf van derden.

Hoewel werkstakingen in uw bedrijf of in het bedrijf van derden waar u gebruik van maakt bij de uitvoering van een overeenkomst, in beginsel voor rekening en risico van de ondernemer zelf komen, bestaat onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid dat een ondernemer zich ook in dat geval zou kunnen beroepen op overmacht. Dit zal in het bijzonder het geval kunnen zijn indien naar objectieve maatstaven u geen maatregelen heeft kunnen nemen om in het concrete geval de consequenties van werkstakingen te voorkomen.

Gebruiker behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden.

Artikel 8 lid 2 en 4 : Garantietermijn en meldingstermijn

...: Hier dient u de garantietermijn in te vullen.

De in artikel 8 lid 2 door u op te nemen garantieperiode is afhankelijk van hetgeen de koper van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten.

Wat de koper daarvan mag verwachten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak.

De koper mag bijvoorbeeld van een nieuwe zaak of van een merkartikel andere eigenschappen verwachten dan hij mag verwachten van een gebruikte zaak of van niet merk-artikelen.

Ook is relevant wat de verkoper heeft medegedeeld omtrent de eigenschappen van de zaak.

In dit kader dient te worden gewezen op het vermoeden dat een zaak behept is met een gebrek. In artikel 7:18 BW is namelijk opgenomen dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij uit de aard van de zaak of van de afwijking zich daartegen verzet.

De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van twee maanden is een wettelijke termijn, in die zin dat een melding binnen twee maanden, tijdig is (artikel 7:23 lid 1 BW). Deze termijn mag korter zijn, maar valt dan onder de werking van artikel 6:237 onder h BW (De grijze lijst).

De klachtentermijn waarbinnen de consument de verkoper in kennis dient te stellen van een geconstateerd gebrek, vangt aan vanaf het moment van constatering van het gebrek. Indien het gebrek zich voordoet binnen een termijn van zes maanden na de datum van (af)levering, dan wordt het gebrek vermoed aanwezig te zijn geweest op het moment van (af)levering van de zaak, tenzij:

 • het bewijs van het tegendeel wordt bewezen;
 • deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van de zaken of van het gebrek aan overeenstemming.

Behoudens in het geval van deze twee uitzonderingen is de koper in dat geval gerechtigd de zaak kosteloos in overeenstemming te laten brengen met de overeenkomst. Daarbij heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaak.

Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, dan heeft de consument de mogelijkheid om een passende verlaging van de koopsom te verlangen of de overeenkomst te ontbinden. De consument kan echter geen ontbinding vorderen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsbeperking tot driemaal de factuurwaarde.

De hoogte van de aansprakelijkheid kan variabel worden bepaald. Daarbij kunnen meerdere factoren van belang zijn.

Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar worden geacht indien het risico prima verzekerbaar is. Een exoneratie zal daarentegen wel eerder toelaatbaar zijn indien de verhouding tussen de verkoopprijs van de te leveren producten of de prijs die werd betaald voor de door de gebruiker geleverde dienst, gering is terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien dusdanig omvangrijk is dat deze in geen verhouding staat dat het redelijk is om de aansprakelijkheid te beperken.

Het is dus steeds van belang dat u een goede beoordeling maakt van alle relevante omstandigheden. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar zal worden geacht.

Indien u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of een dergelijke verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

De beperking van aansprakelijkheid tot driemaal de factuurwaarde zoals opgenomen in het model, is gebaseerd op de beperking daarvan in artikel 7:509 BW. Het is echter steeds van belang dat u er dus rekening mee houdt dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin een beroep op een dergelijke beperking in strijd met de redelijkheid en de billijkheid zal worden geacht.

Artikel 10: Verjaringstermijn

De in artikel lid 1 opgenomen termijn verkort de termijn die de wet stelt. Een beding waarbij de verjaringstermijn korter dan een jaar is, wordt aangemerkt als onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:237 BW.

De in artikel 10 lid 2 genoemde termijn komt overeen met de termijn zoals die is opgenomen in artikel 7:23 lid 2 BW. Deze termijn is dwingend van toepassing bij consumentenkoop. Van een dergelijke termijn kan bij consumentenkoop dan ook niet afgeweken worden.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Deze bepaling is geheel facultatief en afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn.
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

In sommige branches bestaat een aparte geschillenregeling. Indien er binnen uw branche sprake is van een dergelijke regeling dan bestaat de mogelijkheid dat u die dient te volgen. In dat geval dient artikel 14 daaraan aangepast te worden. Niet iedere geschillenregeling is echter bindend voor de leden binnen de branche. U hebt dan dus een keuzemogelijkheid. Of er in uw branche een geschillenregeling bestaat en of deze bindend voor u is, kunt u navragen bij uw brancheorganisatie.

Artikel 15: Vindplaats voorwaarden

...: Vul hier in bij welke Kamer van Koophandel u uw voorwaarden hebt gedeponeerd.

Nb. 

Het kan zijn dat de toelichting niet volledig is voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen moet aanpassen aan uw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de Kamer van Koophandel geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.

Hoe gebruikt u deze algemene voorwaarden? 

U moet uw klanten voor of bij het sluiten van een overeenkomst op de hoogte stellen van uw algemene voorwaarden. U kunt de bovenstaande algemene voorwaarden daarom op A4-formaat afdrukken op bijvoorbeeld offertes en aankoopbewijzen. U krijgt de voorwaarden op A4-formaat door bijvoorbeeld voor het lettertype 'Arial Narrow' te kiezen, met een puntgrootte van 5.

Algemene voorwaarden mogen niet na het sluiten van de overeenkomst kenbaar worden gemaakt. Daarom mogen ze niet op facturen worden geplaatst. De overeenkomst tussen de klant en de verkoper is dan immers al gesloten.

Als u de Algemene voorwaarden deponeert bij de Kamer van Koophandel of rechtbank (wat overigens niet verplicht is), houd er dan rekening mee dat u een normale lettergrootte hanteert. Dit in verband met de leesbaarheid.

Bron: www.kvk.nl

Algemene Voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Artikel 1.Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ..., hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden `naar de geest' van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  -Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
  -indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  -In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ... na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9  Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10         Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11         Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12         Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13         Intellectuele eigendom 

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14         Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15         Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ..
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bron: www.kvk.nl

Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaard de Kamer van Koophandel generlei aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.
Deze modelvoorwaarden en de toelichting daarop hebben uitsluitend een informatief karakter en kunnen dienen als leidraad voor het opstellen van algemene voorwaarden in een specifiek geval. Met name de artikelen die handelen over garantie en aansprakelijkheid dienen aan het bedrijf dat de voorwaarden hanteert te worden aangepast.

Het onderstaande is een korte toelichting op enkele bepalingen zoals die zijn opgenomen in de model algemene voorwaarden. Deze toelichting wil geen volledigheid impliceren.

Bovendien impliceert de toelichting niet dat de overige bepalingen zondermeer op uw onderneming van toepassing zijn, dat deze niet aangepast dienen te worden aan uw onderneming en de concrete activiteiten daarvan.

Het blijft dus steeds van belang dat om alle in het model opgenomen bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming.

Omdat het vaak voorkomt dat bijvoorbeeld een dienstverlener ook zaken levert aan zijn opdrachtgevers, zijn in de model algemene voorwaarden voor dienstverlening ook bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de levering van zaken. Indien u geen zaken levert maar uw activiteiten zuiver gericht zijn op het verlenen van diensten, dan kunt u overwegen om deze bepalingen dus niet in uw algemene voorwaarden op te nemen.

Het komt vaak voor dat een onderneming zich niet beperkt tot bijvoorbeeld uitsluitend de levering aan consumenten, maar dat bijvoorbeeld ook geleverd wordt aan niet-consumenten. Omdat de wet consumenten een verdergaande bescherming biedt dan niet-consumenten, is ook de inhoud van de model algemene voorwaarden voor consumenten afwijkend ten opzichte van de model algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten.

Indien u dus bijvoorbeeld zaken levert zowel aan consumenten als aan niet-consumenten, dan is het dus raadzaam om extra aandacht aan het verschil te besteden bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat uw activiteiten zowel bestaan uit dienstverlening als uit de levering van zaken. Ook in dat geval is het raadzaam om met deze verschillende activiteiten rekening te houden bij het opstellen van uw algemene voorwaarden.

In deze toelichting wordt verwezen naar wetgeving. De bepalingen waarnaar verwezen wordt kunt u onder andere raadplegen op http://www.overheid.nl

Algemeen

Bij consumententransacties zijn de wettelijke regelingen van de zogenaamde consumentenkoop (Boek 7 BW) en de wettelijke regeling over algemene voorwaarden, waarbij met name de "zwarte" en "grijze" lijst van belang zijn, van toepassing. De "zwarte lijst" bevat zogenaamde nietige bedingen. De "grijze lijst" bevat zogenaamde vernietigbare bedingen.

Artikel 1: Algemeen

...: Hier dient u de naam van uw bedrijf in te vullen.

Artikel 5 lid 3:  Overmacht

Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden.

Deze termijn dient slechts als voorbeeld en kan afhankelijk van de soort en inhoud van de overeenkomst langer of korter zijn. Indien u deze termijn wijzigt, is het uiteraard wel van belang dat u een re鬰le termijn opneemt, die aansluit bij de aard van uw onderneming en de activiteiten daarvan.

Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso

Betalingstermijn van 14 dagen.

Deze termijn kan afhankelijk van de branche langer of korter zijn. Een dergelijke termijn mag echter niet zo kort zijn dat het voor uw contractspartij niet of nagenoeg niet mogelijk is om binnen de door u gehanteerde termijn het verschuldigde te voldoen.

Ook de verzuimrente van 1% per maand kan hoger of lager bepaald worden. De rente die u wilt hanteren mag echter niet buitensporig hoog zijn.

Artikel 5: Overmacht

De in artikel 5 genoemde omstandigheden zijn niet de enige omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat er sprake is van overmacht. Er kunnen zich dus ook andere omstandigheden voordoen die een beroep op overmacht kunnen rechtvaardigen. Een voorbeeld daarvan zijn werkstakingen in uw bedrijf of in het bedrijf van derden.

Hoewel werkstakingen in uw bedrijf of in het bedrijf van derden waar u gebruik van maakt bij de uitvoering van een overeenkomst, in beginsel voor rekening en risico van de ondernemer zelf komen, bestaat onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid dat een ondernemer zich ook in dat geval zou kunnen beroepen op overmacht. Dit zal in het bijzonder het geval kunnen zijn indien naar objectieve maatstaven u geen maatregelen heeft kunnen nemen om in het concrete geval de consequenties van werkstakingen te voorkomen.

Gebruiker behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden.

Artikel 8 lid 2 en 4 : Garantietermijn en meldingstermijn

...: Hier dient u de garantietermijn in te vullen.

De in artikel 8 lid 2 door u op te nemen garantieperiode is afhankelijk van hetgeen de koper van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten.

Wat de koper daarvan mag verwachten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak.

De koper mag bijvoorbeeld van een nieuwe zaak of van een merkartikel andere eigenschappen verwachten dan hij mag verwachten van een gebruikte zaak of van niet merk-artikelen.

Ook is relevant wat de verkoper heeft medegedeeld omtrent de eigenschappen van de zaak.

In dit kader dient te worden gewezen op het vermoeden dat een zaak behept is met een gebrek. In artikel 7:18 BW is namelijk opgenomen dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij uit de aard van de zaak of van de afwijking zich daartegen verzet.

De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van twee maanden is een wettelijke termijn, in die zin dat een melding binnen twee maanden, tijdig is (artikel 7:23 lid 1 BW). Deze termijn mag korter zijn, maar valt dan onder de werking van artikel 6:237 onder h BW (De grijze lijst).

De klachtentermijn waarbinnen de consument de verkoper in kennis dient te stellen van een geconstateerd gebrek, vangt aan vanaf het moment van constatering van het gebrek. Indien het gebrek zich voordoet binnen een termijn van zes maanden na de datum van (af)levering, dan wordt het gebrek vermoed aanwezig te zijn geweest op het moment van (af)levering van de zaak, tenzij:

 • het bewijs van het tegendeel wordt bewezen;
 • deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van de zaken of van het gebrek aan overeenstemming.

Behoudens in het geval van deze twee uitzonderingen is de koper in dat geval gerechtigd de zaak kosteloos in overeenstemming te laten brengen met de overeenkomst. Daarbij heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaak.

Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, dan heeft de consument de mogelijkheid om een passende verlaging van de koopsom te verlangen of de overeenkomst te ontbinden. De consument kan echter geen ontbinding vorderen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsbeperking tot driemaal de factuurwaarde.

De hoogte van de aansprakelijkheid kan variabel worden bepaald. Daarbij kunnen meerdere factoren van belang zijn.

Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar worden geacht indien het risico prima verzekerbaar is. Een exoneratie zal daarentegen wel eerder toelaatbaar zijn indien de verhouding tussen de verkoopprijs van de te leveren producten of de prijs die werd betaald voor de door de gebruiker geleverde dienst, gering is terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien dusdanig omvangrijk is dat deze in geen verhouding staat dat het redelijk is om de aansprakelijkheid te beperken.

Het is dus steeds van belang dat u een goede beoordeling maakt van alle relevante omstandigheden. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar zal worden geacht.

Indien u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of een dergelijke verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

De beperking van aansprakelijkheid tot driemaal de factuurwaarde zoals opgenomen in het model, is gebaseerd op de beperking daarvan in artikel 7:509 BW. Het is echter steeds van belang dat u er dus rekening mee houdt dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin een beroep op een dergelijke beperking in strijd met de redelijkheid en de billijkheid zal worden geacht.

Artikel 10: Verjaringstermijn

De in artikel lid 1 opgenomen termijn verkort de termijn die de wet stelt. Een beding waarbij de verjaringstermijn korter dan een jaar is, wordt aangemerkt als onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:237 BW.

De in artikel 10 lid 2 genoemde termijn komt overeen met de termijn zoals die is opgenomen in artikel 7:23 lid 2 BW. Deze termijn is dwingend van toepassing bij consumentenkoop. Van een dergelijke termijn kan bij consumentenkoop dan ook niet afgeweken worden.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Deze bepaling is geheel facultatief en afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn.
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

In sommige branches bestaat een aparte geschillenregeling. Indien er binnen uw branche sprake is van een dergelijke regeling dan bestaat de mogelijkheid dat u die dient te volgen. In dat geval dient artikel 14 daaraan aangepast te worden. Niet iedere geschillenregeling is echter bindend voor de leden binnen de branche. U hebt dan dus een keuzemogelijkheid. Of er in uw branche een geschillenregeling bestaat en of deze bindend voor u is, kunt u navragen bij uw brancheorganisatie.

Artikel 15: Vindplaats voorwaarden

...: Vul hier in bij welke Kamer van Koophandel u uw voorwaarden hebt gedeponeerd.

Nb. 

Het kan zijn dat de toelichting niet volledig is voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen moet aanpassen aan uw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de Kamer van Koophandel geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.

Hoe gebruikt u deze algemene voorwaarden? 

U moet uw klanten voor of bij het sluiten van een overeenkomst op de hoogte stellen van uw algemene voorwaarden. U kunt de bovenstaande algemene voorwaarden daarom op A4-formaat afdrukken op bijvoorbeeld offertes en aankoopbewijzen. U krijgt de voorwaarden op A4-formaat door bijvoorbeeld voor het lettertype 'Arial Narrow' te kiezen, met een puntgrootte van 5.

Algemene voorwaarden mogen niet na het sluiten van de overeenkomst kenbaar worden gemaakt. Daarom mogen ze niet op facturen worden geplaatst. De overeenkomst tussen de klant en de verkoper is dan immers al gesloten.

Als u de Algemene voorwaarden deponeert bij de Kamer van Koophandel of rechtbank (wat overigens niet verplicht is), houd er dan rekening mee dat u een normale lettergrootte hanteert. Dit in verband met de leesbaarheid.

Bron: www.kvk.nl

Checklist Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden; hoe en waarom

 • Het werken met algemene voorwaarden heeft als groot voordeel dat het duidelijkheid schept voor uw klanten.
 • Door één keer goed na te denken over zaken als garantietermijnen, betalingstermijnen en -condities en aansprakelijkheid bepaalt u zelf onder welke voorwaarden u contracten wilt sluiten en hoeft u hierover niet steeds te onderhandelen.
 • Ook helpen algemene voorwaarden bij het voorkómen van conflicten. Er is immers duidelijkheid over de wederzijdse rechten en verplichtingen.
 • U kunt bij uw brancheorganisatie navragen welke algemene voorwaarden u in uw branche kunt hanteren.
 • Een andere methode is om de door KvK beschikbaar gestelde algemene voorwaarden aan te passen naar uw eigen situatie. De algemene voorwaarden van KvK vindt u via www.KvK.nl
 • Het is belangrijk de voorwaarden inhoudelijk te laten toetsen door een juridisch adviseur of een advocaat.
 • De juiste manier en het juiste moment van inzetten van uw algemene voorwaarden zijn zeer belangrijk.
 • U bent verplicht uw klant een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.
 • U doet dat door de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te verstrekken.
 • Uw klant moet vervolgens instemmen met de voorwaarden (stilzwijgend instemmen is voldoende).

Wat kunt u doen?

 • Wij adviseren dringend uw algemene voorwaarden op de achterzijde van de offerte en het contract afdrukken. Het is niet voldoende (immers te laat) als u ze alleen op de factuur vermeldt of samen met de factuur opstuurt.
 • Uw algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst overhandigen.
 • Uw algemene voorwaarden vooraf toezenden.
 • De klant/opdrachtgever laten tekenen bij de opdrachtbevestiging.
 • U kunt de leveringsvoorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het enkel deponeren is echter niet voldoende om uw klant er kennis van te laten nemen!
 • Per 1 juli 2010 mogen algemene voorwaarden ook elektronisch verstrekt worden, als ze kunnen worden opgeslagen. Is de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand gekomen, dan is instemming van de consument vereist voor het elektronisch ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden. Zie ook: elektronische algemene voorwaarden.

Checklist offerte 

Denk bij de opbouw van een offerte aan de onderstaande items:

 • Inleiding/aanleiding
 • Doelstelling; is de doelstelling duidelijk weergegeven?
 • Uitgangspunten; zijn de uitgangspunten duidelijk omschreven?
 • Voorstel, eventueel met meerdere onderwerpen zoals:
  • Prijsstelling
  • Betalingscondities
  • Algemene Leveringsvoorwaarden
  • Specifieke informatie voor de klant: bijv. wettelijke eisen en subsidiemogelijkheden
  • Afsluiting
  • Bijlagen
  • Opdrachtbevestiging

Elektronische Algemene Voorwaarden (AV) 

Een op 1 juli 2010 in werking getreden wetswijziging moet het voor het bedrijfsleven eenvoudiger maken om hun algemene voorwaarden per e-mail of via het internet aan klanten ter beschikking te stellen. De verruiming zit vooral in het feit dat elektronische terhandstelling ook mag indien de overeenkomst waarop zij van toepassing wordt verklaard niet per telefoon, e-mail of internet is gesloten. Echt eenvoudig is het nog niet; de gebruiker moet namelijk wel eerst de “uitdrukkelijke instemming” van zijn klant zien te krijgen.

Elektronisch “ter hand stellen” van algemene voorwaarden

Per 1 juli 2010 kunnen bij alle overeenkomsten de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden elektronisch ter hand worden gesteld. Tot nu toe bestond deze mogelijkheid alleen voor “op afstand” gesloten overeenkomsten. Dat wil zeggen dat het bij de online koop van een boek de algemene leveringsvoorwaarden van BOL.com per e-mail of internet mochten worden verstrekt aan de koper, maar dat de boekverkoper die de bestelling in zijn winkel heeft opgenomen en het boek vervolgens opstuurt, dat niet kon doen. Een toevoeging aan artikel 6:234 BW brengt hier verandering in.

Instemming van de ontvanger is wel verplicht

Er zit hierbij echter nog wel een addertje onder het gras. Het elektronisch ter beschikking stellen van algemene voorwaarden kan alleen als de andere partij daar zijn uitdrukkelijke instemming voor heeft gegeven. Dat lijkt onhandig, omdat het suggereert dat men eerst moet vragen of het e-mailen van de algemene voorwaarden akkoord is, en pas daarna de voorwaarden daadwerkelijk kunnen worden opgestuurd. De wetgever lijkt echter een minder strenge eis te stellen: het gaat er om dat de andere partij uitdrukkelijk moet zijn gewezen op de elektronische toezending, zodat hij daar bezwaar tegen kan maken.

Algemene voorwaarden kunnen dus rechtsgeldig per e-mail of internet worden toegestuurd, maar alleen indien vooraf de goede bewoordingen worden gebruikt.

Is een ZZP-er verplicht om Algemene Voorwaarden te hanteren? 

Dat bent u niet verplicht. Het is wel handig. Ze geven u zekerheid, want u heeft de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Voor de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden dient u deze wel voorafgaand  aan het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen van uw klant. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de Algemene Voorwaarden op de achterzijde van uw offerte af te drukken. Heel wat kleinere ondernemingen werken zonder Algemene Voorwaarden. Met name ZZP-ers en freelancers. Dit terwijl zij juist kwetsbaar en afhankelijk zijn van bepaalde inkomstenbronnen en leveringen. Wanneer u een geschil krijgt met een afnemer staat u wettelijk gezien niet sterk wanneer u geen Algemene Voorwaarden heeft of wanneer deze niet op orde zijn. De Algemene Voorwaarden kunnen u (binnen redelijke grenzen) ook helpen bij het beperken van uw aansprakelijkheid. Het is zodoende voor iedereen die een eigen bedrijf heeft, verstandig om Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.

Wat moet ik in de Algemene Voorwaarden opnemen?

De algemene voorwaarden die u opstelt horen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen uw bedrijf en/of uw branche.

Zaken die in de Algemene Voorwaarden opgenomen kunnen worden zijn:

 • Offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding)
 • Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten)
 • Levertijd (overmacht)
 • Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente)
 • Eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling)
 • Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden)
 • Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage)
 • Aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding)

Voor meer informatie zie:

- checklist algemene voorwaarden
- voorbeeld van algemene voorwaarden voor levering aan consumenten
- voorbeeld van algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten
- voorbeeld van algemene voorwaarden voor dienstverlening

Gaat u algemene voorwaarden opstellen of wilt u ze laten screenen? Neem contact op met ons!

Overeenkomst van opdracht

Zoekt u een voorbeeldovereenkomst van opdracht?

Kijk hiervoor op de site van De Belastingdienst. Daar staan ook een aantal modelovereenkomsten die in de plaats komen van de VAR-verklaring.

De VAR is per 1 mei 2016 verdwenen.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Als een opdrachtnemer een opdracht uitvoert voor een opdrachtgever is er sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’.

Er is géén sprake van een overeenkomst van opdracht bij het:

 • maken van een stoffelijk voorwerp (bijv. bouwen huis) ,
 • bewaren van zaken,
 • uitgeven van werken of
 • vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken.

Bij een overeenkomst van opdracht gaat het gaat om diensten.
Denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten met een advocaat, notaris, deurwaarder, accountant, incassobureau, architect, makelaar, bank, dierenarts of kapper.

De overeenkomst van opdracht is géén arbeidsovereenkomst.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

De opdrachtnemer moet:

 • de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 • luisteren naar aanwijzingen van de opdrachtgever (voor zover deze redelijk zijn en op tijd aangegeven).
 • de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang en hierover verantwoording afleggen.
 • de opdrachtgever direct informeren als de opdracht klaar is.

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever moet:

 • loon betalen aan de opdrachtnemer.
  Als er geen vaste loonafspraak is gemaakt, dan is een redelijk loon verschuldigd. Hierbij moet u als maat nemen wat gebruikelijk is in de branche.
 • onkosten vergoeden aan de opdrachtnemer die niet in het loon zijn inbegrepen.
  Het gaat alleen om kosten die passend zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtnemer moet dus voorzichtig omgaan met het maken van kosten.
 • soms schade vergoeden aan de opdrachtnemer.
  Dit geldt voor een zeer beperkt aantal gevallen. De opdrachtgever hoeft geen schade te vergoeden als de schade is ontstaan door bijzondere gevaren die aan de opdracht verbonden zijn. Bepaalde beroepen brengen eigen risico's met zich mee. Deze risico's komen meestal voor rekening van degene die dat beroep uitoefent (bijvoorbeeld een stuntman).

Opzegging door opdrachtnemer

De opdrachtnemer kan de overeenkomst alleen opzeggen:

 • als er zwaarwegende redenen zijn. (Bijvoorbeeld: de opdrachtnemer heeft terecht het vertrouwen in de opdrachtgever verloren.)
 • of als (er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en) de overeenkomst niet eindigt door het afronden van de opdracht.

Opzegging door opdrachtgever

De opdrachtgever kan de overeenkomst op elk moment opzeggen. Een opzegtermijn is niet vereist. De opdrachtgever is dan wel verplicht om loon dat de opdrachtnemer nog tegoed heeft te betalen. Ook als er schade is ontstaan moet de opdrachtgever die aan de opdrachtnemer vergoeden.

Intellectueel eigendom

Bescherming van uw ontwikkeld merk en/of uw product

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Auteursrecht

De Auteurswet beschermt werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Voorbeelden waarop auteursrechtelijke bescherming rusten zijn: teksten, kunstwerken, gebruiksaanwijzingen, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen en bouwwerken. Het auteursrecht komt automatisch toe aan de maker, tot 70 jaar na zijn of haar overlijden. Aan het auteursrecht zijn geen kosten verbonden en de bescherming geldt wereldwijd.

Vastleggen idee

U kunt al in een vroeg stadium van uw innovatieproces een idee vastleggen door een i-DEPOT in te dienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Met een i-DEPOT kunt u bewijzen dat een bepaald idee op een bepaalde dag al bestond. Abstracte ideeën zijn niet te beschermen, maar alleen de concrete uitwerking. Met een i-DEPOT heeft u niet automatisch het alleenrecht of een monopolie op het idee.  Het i-DEPOT kan een belangrijke eerste stap zijn in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraag. U kunt uw i-DEPOT via de website van het BBIE indienen. U vult uw referentiegegevens in en voegt een omschrijving of weergave van uw idee toe. Als u uw idee niet in een elektronisch formaat vast kunt leggen, gebruikt u het aanvraagformulier en de i-DEPOT envelop.

Merkenrecht

U kunt het merk van uw product, dienst of onderneming beschermen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het logo van uw bedrijf of de naam van uw onderneming. Een ander mag dan de kleur en vormgeving van uw logo of de naam van uw bedrijf niet gebruiken. U kunt uw merk inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit geeft u het exclusief recht op het gebruik van uw merk binnen de Benelux. Of bij het European Union of Intellectual Property Office (EUIPO) voor de gehele EU.

Of bij the World Intellectual Property Organization (WIPO) voor 84 aangesloten landen. Zie ook www.rijksoverheid.nl

Voordat u uw merk gaat gebruiken en wilt beschermen, moet u (laten) onderzoeken of het merk al is geregistreerd in het Merkenregister.
U kunt uw merk via de website van het BBIE deponeren met BOIP Online Filing. U kunt ook het papieren formulier en de toelichting uitprinten en opsturen naar het BBIE. Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Het merk moet duidelijk weergegeven zijn.
 • De producten of diensten moeten duidelijk omschreven zijn.
 • Als het een collectief merk is, moet u een reglement bijvoegen.

Octrooi aanvragen

Wanneer u een uitvinding hebt gedaan, kunt u daarvoor bij Octrooicentrum Nederland een octrooi (ook wel patent genoemd) aanvragen. Het octrooirecht beschermt uw uitvinding. Dit betekent dat een ander niet zonder uw toestemming uw idee of ontwerp mag overnemen of toepassen.
Elke octrooiaanvraag wordt gepubliceerd. Hierdoor kunnen anderen kennisnemen van nieuwe technieken en hierop verdere innovatie plegen. Duur van het octrooi: 20 jaar.

Voorwaarden

 • De uitvinding moet nieuw zijn (dat wil zeggen nog niet in het openbaar te zien zijn geweest, of in de krant hebben gestaan, voordat de octrooiaanvraag is ingediend).
 • De uitvinding mag (voor de vakman) niet voor de hand liggend zijn.
 • De uitvinding moet een aantoonbaar functionerend product of productieproces zijn met technische kenmerken.

Een Nederlands octrooi kunt u elektronisch aanvragen op de website van Octrooicentrum Nederland. U kunt de aanvraag ook per post of fax naar het Octrooicentrum sturen.
Een uitvinding is alleen door een octrooi beschermd in die landen waar octrooi is aangevraagd en verleend. Voor een octrooiaanvraag in het buitenland kunt u terecht bij het Europees Octrooibureau (EOB), de World Intellectual Property Organization (WIPO) of de afzonderlijke nationale bureaus van de landen waar u een octrooi wilt aanvragen.
U moet binnen 13 maanden na uw octrooiaanvraag een onderzoek aanvragen naar de stand van de techniek.

Registratie van onderhandse akten

Als u in de toekomst wilt bewijzen dat u op een bepaalde datum in het bezit was van bepaalde kennis, kunt u tekeningen, prototypen of foto's laten registreren bij de notaris of het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit heet registratie van onderhandse akten. Hiermee kunt u bijvoorbeeld aantonen dat u een uitvinding bedrijfsmatig al toepaste, voordat u een octrooiaanvraag hebt ingediend.
U kunt een onderhandse akte persoonlijk afgeven bij een van de belastingkantoren die akten registreren. De dag waarop u een akte afgeeft, geldt als dag van registratie. U kunt de akte ook per post versturen. Als dag van registratie geldt dan de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen.

Tekeningen- of modellenrecht

U kunt het ontwerp of de vormgeving van uw product laten registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het Tekeningen- of modellenrecht regelt de bescherming van het uiterlijk voor de Benelux. Het moet gaan om een nieuw model of tekening.
Stuur het formulier 'Benelux-depot van een tekening of model' per post of fax naar het BBIE. Het is belangrijk dat u duidelijke afbeeldingen meestuurt.

Hoe bewijs ik dat iets mijn werk is?

Dit is bijzonder lastig. In het algemeen geldt dat degene die het werk het eerste had, als maker wordt gezien. Zeker als die daar schetsen, proefontwerpen en dergelijke bij kan laten zien. Het is dus erg handig om zulke materialen te bewaren.

Is vergelijkende reclame toegestaan?

Op grond van een Europese richtlijn is het sinds 2002 toegestaan om vergelijkende reclame te maken. Dat betekent dat een aanbieder zijn product of dienst rechtstreeks mag vergelijken met een concurrent. (Dit moet echter wel objectief zijn en mag niet misleidend zijn)

Aansprakelijkheid voor producten/diensten

Schade of een ongeval veroorzaakt als ondernemer?

Bent u als ondernemer ingehuurd en veroorzaakt u tijdens uw werkzaamheden schade of een ongeval? Dan bent u zelf aansprakelijk. U verricht uw werk immers als zelfstandig ondernemer. U bent dan zelf verantwoordelijk voor uw werk(wijze).
Het kan ook zijn dat u een product of dienst hebt geleverd dat een gebrek of tekortkoming vertoont. Of u komt afspraken in een contract niet na.
In al deze gevallen bent u zelf aansprakelijk voor eventuele ontstane schade.

Als u aansprakelijk gesteld wordt, kan dat soms vervelende en enorme schadeclaims tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid in soorten en maten

De meeste ondernemers zijn zich bewust van het feit dat ze aansprakelijkheidsrisico’s lopen. De meesten hebben dit risico afgedekt met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en het op de juiste wijze hanteren van goede Algemene Voorwaarden. Maar wat heeft u nu eigenlijk verzekerd als u zo’n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten? Vaak worden bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid met elkaar verward.
En hoe zit het met productaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid?

We zetten een aantal vormen van aansprakelijkheid op een rijtje en illustreren ze aan de hand van een aantal voorbeelden.

Wanneer is er sprake van bedrijfsaansprakelijkheid?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan personen of zaken door de ondernemer of een van zijn of haar medewerkers. Het gaat dan om schade op het bedrijf of in de onderneming.
Bijvoorbeeld als een leerling door een hulpmiddel of gladde vloer gewond raakt. Of als zijn eigendommen beschadigd raken tijdens een les. Of u hebt een afspraak met uw accountant,  u staat koffie te drinken bij de printer en de koffie valt om in de peperdure laserprinter.

Ook de aansprakelijkheid van een ondernemer voor schade van zijn of haar werknemers valt onder een AVB. Bijvoorbeeld, als een medewerker struikelt over een losliggend snoer en zijn been breekt. Of als de ladder van de glazenwasser breekt. De werknemer kan dan het bedrijf aansprakelijk stellen.

En schade door motorrijtuigen?

Dit geldt overigens niet voor schade door motorrijtuigen. Bijvoorbeeld als een medewerker schade heeft door een ongeluk met een motorrijtuig tijdens zijn werk. Daarvoor kunt u wel een aanvullende Werkgeversaansprakelijkheid verzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen (WBM) afsluiten.

En schade aan spullen die u leent?

Als u materialen in bruikleen hebt van een ander (persoon of bedrijf) en u gooit daar bijvoorbeeld een kop koffie overheen, dan is dat niet verzekerd. Dat lijkt onlogisch, maar dat heeft te maken met het feit dat u zich  op dat moment feitelijk als eigenaar gedraagt.
Je kunt dit risico vaak wel meeverzekeren tegen extra premiekosten.

Wat verstaan we onder beroepsaansprakelijkheid?

Van beroepsaansprakelijkheid spreken we als het gaat om (vermogens)schade door het uitoefenen van het beroep. Simpel gezegd: de schade die ontstaat door fouten die iemand maakt in zijn of haar werk.

Het gaat dan om vermogensschade. Dit is het financieel nadeel dat de ander ondervindt door uw handelen of fout. Dus niet de materiële schade of het persoonlijk letsel.
Bijvoorbeeld schade door een verkeerd advies van een belastingadviseur, omdat zijn klant als gevolg daarvan een boete van de fiscus krijgt.

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid gaat over de schade die ontstaat door (een gebrek in) een product. Het gaat dan om een product dat niet de normale veiligheid heeft. De producent van het product kan voor deze schade aansprakelijk gesteld worden. Dat is vaak niet makkelijk, omdat wel moet vaststaan wat de normale eisen zijn aan het product, of hoe met het product is omgegaan. En soms is het zelfs niet duidelijk wie de producent is.

Denk voor voorbeelden aan de colafles die spontaan ontploft. De batterij van een mobieltje die in brand vliegt. De schommel in de speeltuin die spontaan breekt. Een medicijn dat rare bijwerkingen heeft. Zo zijn er nog veel voorbeelden uit de praktijk te noemen.

Voor beheersing van het risico op productaansprakelijkheid is het van belang uw algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden goed up-to-date te houden. Wanneer u uw voorwaarden niet op orde hebt, kan een verzekeraar een schade afwijzen.

En wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor schade als gevolg van onbehoorlijk bestuur.
Bijvoorbeeld als een bedrijf, stichting of vereniging failliet gaat als gevolg van wanbestuur van (een van) de bestuurders. Of het te laat deponeren van de jaarstukken of verzuimen de arbowetgeving na te leven. Of het nemen van onverantwoorde financiële risico’s.
In dat geval kunnen de vennoten of bestuurders ook in hun privé vermogen (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden.

Deze vorm van aansprakelijkheid valt niet onder de AVB maar kan wel worden verzekerd met een Bestuurders- en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (BCA).

Wilt u meer weten?

Dit is slechts een samenvatting op hoofdlijnen van aansprakelijkheid. Wilt u meer weten welke aansprakelijkheidsrisico’s voor uw specifieke geval gelden en wat u eraan kunt doen om ze te beheersen? Neem dan contact op met een Univé adviseur bij u in de buurt.

Voor meer informatie en een Univé kantoor bij u in de buurt kijk op www.unive.nl.

Waarvoor bent u als ondernemer aansprakelijk?

Iedereen is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen fouten. Ook u als ondernemer.

Maar u kunt als ondernemer ook aansprakelijk zijn voor fouten (en de schade daardoor) van een werknemer of van iemand die u inhuurt. Of voor de schade die een werknemer, of iemand die u inhuurt, lijdt door een beroepsziekte of door een bedrijfsongeval.

En als bestuurder van uw onderneming (als dat een rechtspersoon is) kunt u ook aansprakelijk zijn als u onrechtmatig heeft gehandeld. Of als u de rechtspersoon op een onbehoorlijke manier zou hebben bestuurd.

 

Wat betekent risicoaansprakelijkheid?

Behalve voor schade die u zelf veroorzaakt, kunt u op grond van de wet ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan, zoals:

 • aansprakelijkheid voor personeel;
 • aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten;
 • aansprakelijkheid voor gebouwen;
 • aansprakelijkheid veroorzaakt door een gebrek in uw producten;
 • aansprakelijkheid voor milieuschade;
 • aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

U bent dan niet aansprakelijk omdat u iets te ‘verwijten’ valt. U bent dan aansprakelijk omdat u op grond van de wet verantwoordelijk bent voor deze personen of zaken.

Incasso

Belangrijke tips voor ondernemers die met betalingen op rekening werken

 • Werk met algemene voorwaarden
 • Zorg er voor dat wat u in rekening brengt, wordt herkend door de klant. Factureer volgens uw eigen offerte
 • Check de debiteur vóór levering
 • Houd een debiteurenlijst bij en check deze elke week
 • Stuur na het afronden van een klus direct een rekening
 • Zorg er voor dat deze rekening op tijd wordt betaald. Stuur de debiteur zo nodig tijdig een herinnering en later een ingebrekestelling.
 • Dek het risico dat debiteuren niet betalen af met een kredietverzekering
 • Schakel een advocaat, incassobureau of deurwaarder in als een debiteur nalaat te betalen.

NB:  Als u de incassomodule hebt meeverzekerd: schakel Univé Rechtshulp in.

Bron: Kamer van koophandel

Zakelijke klant betaalt niet op tijd

Als een klant niet binnen de betalingstermijn betaalt, begint u met het versturen van een betalingsherinnering. U stuurt uw debiteur een brief, waarin u verzoekt het verschuldigde factuurbedrag binnen zeven dagen te betalen. Betaalt uw klant nog steeds niet, dan stuurt u een aanmaning.

Heeft ook deze aanmaning geen effect, dan adviseren wij u de zaak ter incasso uit handen te geven. Wanneer u de incassomodule hebt meeverzekerd kunt u de zaak ter incasso aan Univé Rechtshulp uit handen geven.

Een alternatief voor de incassoprocedure is het treffen van een betalingsregeling.

Een betalingsregeling

Het kan zijn dat uw klant tijdelijk niet kan betalen. Wanneer uw klant zelf aangeeft dat hij graag wil betalen, maar op dit moment over onvoldoende middelen beschikt, kunt u hem een betalingsregeling voorstellen. Gaat uw klant hiermee akkoord, dan bevestigt u hem schriftelijk de afgesproken betalingsregeling.

Voor meer informatie zie:

Ik wil een debiteur een betalingsherinnering of aanmaning sturen

Wij raden u aan om een goed contact te blijven onderhouden met uw relaties. Als een factuur niet voor de vervaldatum wordt betaald, begin dan met het sturen van een betalingsherinnering. U kunt eventueel ook telefonisch contact opnemen met uw klant.

Als uw klant niet op tijd betaalt, stuur een betalingsherinnering.

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.
Stuur uw klant 1x een herinnering tot betalen, en geef aan dat u de betaling graag binnen 7 dagen alsnog ontvangt.

Heeft uw klant 7 dagen na de betalingsherinnering niet betaald? Stuur dan een aanmaning.

Een aanmaning is dwingender van toon dan een betalingsherinnering. U biedt in een aanmaning uw relatie de laatste betaalmogelijkheid voordat u ook incassokosten en wettelijke rente in rekening brengt. Eigenlijk waarschuwt u uw relatie voor de gevolgen als hij niet op tijd betaald. De aanmaning moet aan een aantal eisen voldoen, als u de vordering later uit handen wilt geven voor incasso:

U stuurt uw klant een aangetekende brief (aanmaning) met daarin

 • Het verzoek binnen 15 dagen na bezorging van de brief te betalen
 • De melding dat u de vordering uit handen geeft als de klant niet betaalt binnen 15 dagen na bezorging van de brief en vanaf dat moment ook kosten en rente in rekening brengt
 • De expliciete vermelding van het bedrag van de incassokosten. (U kunt deze kosten berekenen op de website www.incassokostenberekenen.nl.)
 • Als u BTW-plichtig bent dan rekent u géén BTW over de incassokosten, bent u niet BTW-plichtig, dan rekent u wél BTW over de incassokosten
 • Als u in uw voorwaarden niets heeft opgenomen over rente, dan geldt de wettelijke rente. Anders geldt de rente zoals u die in uw voorwaarden hebt opgenomen. De wettelijke rente gaat lopen vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Dit is de dag dat de termijn van 15 dagen uit de aanmaning afloopt.

Mag ik nog andere kosten in rekening brengen bij mijn klant?

Naast incassokosten en (wettelijke) rente mag u geen extra bedragen rekenen. (Bijvoorbeeld administratiekosten en dergelijke). Deze kosten vallen binnen het bedrag dat u rekent voor het bedrag aan incassokosten.

Voorbeeld Betalingsherinnering

Wilt u een Betalingsherinnering versturen? Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief Aanmaning

Wilt u een Aanmaning versturen? Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Checklist factuur

 • Datum van de factuur.*
 • Nummer van de factuur. Facturen nummert u doorlopend. Starters kunnen overwegen om te beginnen met een hoog nummer om zich niet in de kaart te laten kijken. Factuurnummer 0001 maakt geen ervaren indruk. Als u veel facturen verstuurt, is het handig om te beginnen met het jaartal en daarna een volgnummer. De dertigste factuur in 2016 krijgt dan nummer 16.030.*
 • Uw eigen naam en adres.*
 • Naam en adres van de klant.*
 • Duidelijke omschrijving van de verrichte dienst waaruit onder meer blijkt of de dienst btw-plichtig is. Vermeld dus bijvoorbeeld expliciet dat het om journalistieke werkzaamheden of om kunst gaat.*
 • Datum waarop u de dienst hebt verricht.*
 • Honorarium.*
 • Onkosten.*
 • Totale prijs zonder btw.*
 • Btw-percentage (indien van toepassing).*
 • Bedrag van de btw (indien van toepassing).*
 • Totale prijs inclusief btw (indien van toepassing).*
 • Uw zakelijke giro- of bankrekening.*
 • De afgesproken betalingstermijn.*
 • Leveringsvoorwaarden en de plaats waar die gedeponeerd zijn (indien van toepassing).* N.B.
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel en btw-aansluitingsnummer (indien van toepassing).*

*Is een verplicht element

N.B. Leveringsvoorwaarden moeten voor het aangaan van de overeenkomst bekend zijn.

Per 1 juli 2010 mogen algemene voorwaarden ook elektronisch verstrekt worden, als ze kunnen worden opgeslagen. Is de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand gekomen, dan is instemming van de consument vereist voor het elektronisch ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden.

Conflictoplossing en mediation

Mediation is een alternatieve manier om een conflict op te lossen

Wanneer u bijvoorbeeld een conflict met iemand of een organisatie heeft en u blijft van mening verschillen, kunt u naar de rechter stappen. Maar u kunt ook kiezen voor mediation. Een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) begeleidt de gesprekken. Doel is het bereiken van een optimaal resultaat voor alle partijen.

Informatiebrief mediation

Deze informatiebrief gaat over mediation, een alternatieve manier is om een conflict op te lossen. U kunt lezen wat mediation inhoudt, wat een mediator doet, wat u zelf kunt doen, wanneer mediation een goede keuze is en wat het uitgangspunt is van mediation.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) gesprekken tussen partijen begeleidt. Doel is het bereiken van een optimaal resultaat voor een ieder dat zoveel mogelijk overeenkomt met de aanwezige belangen en gezamenlijke gedragingen.
U heeft bijvoorbeeld een conflict met iemand of een organisatie en u blijft van mening verschillen. Een oplossing voor het probleem kan zijn om naar de rechter te stappen, maar u kunt ook kiezen voor mediation. Iedereen of iedere organisatie kan een partij zijn in een conflict, dus ook in mediation.

Wat doet een mediator?

De mediator heeft kennis en vaardigheden om de mediation te begeleiden. Hij kan de onderhandelingen leiden en beweging krijgen in vastgelopen conflicten. Hij levert geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit, maar hij zorgt er wel voor dat de oplossing ook praktisch en uitvoerbaar is. De mediator is een onafhankelijke partij, dus hij heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met één van de partijen.

Wat kunt u zelf doen in een mediation?

U zorgt zelf voor de inhoud van het gesprek. U doet er goed aan om van te voren op papier te zetten wat uw verlangens, wensen, feiten en argumenten zijn. Het belangrijkste is dat u ook een aantal voorstellen doet en dat u reageert op de voorstellen. Probeer flexibiliteit te ontdekken bij uzelf en bij de tegenpartij.
U zit samen met de mediator en de andere partij om tafel. U bespreekt dan samen alle aspecten en achtergronden van het conflict. Zo kunt u samen tot oplossingsvoorstellen komen. Voor bijna elk conflict is een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar en zelfs aantrekkelijk is.

Wanneer is mediation een goede keuze?

In principe lenen alle grote en kleine conflicten zich voor mediation. Er zijn andere factoren die meespelen om juist voor mediation te kiezen.
Mediation biedt vaak snel een oplossing. Een gemiddelde looptijd van een mediation duurt enkele maanden, soms enkele weken of een enkel gesprek van een paar uur. Niet de mediation, niet de rechter, niet de advocaat, maar u bepaalt wat er besproken wordt. U houdt dus alles in eigen hand!
Tijdens de mediation krijgen beide partijen de kans om alles uit te spreken. Samen zoekt u naar een oplossing. Op deze manier kan de persoonlijke of zakelijke relatie behouden worden.
Een belangrijke succesfactor is de bereidheid om te onderhandelen. Vaak wordt er gedacht dat die bereidheid er niet is, maar toch blijkt er vaak voldoende ruimte voor onderhandeling te zijn.

Wat is het uitgangspunt van mediation?

Het allerbelangrijkste uitgangspunt van mediation is vertrouwelijkheid. Alles wat wordt besproken, gebeurt in vertrouwen. Hier mogen u en de andere partij op vertrouwen en vanuit gaan.
Als het conflict is opgelost, dan worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst mediation. Het kan ook zijn dat u door mediation geen overeenstemming bereikt. U kunt er dan voor kiezen om de zaak voor te leggen aan de rechter. In het kader van vertrouwelijkheid spreekt u samen met de mediator af welke gegevens en welke stukken in de procedure mogen worden gebruikt.
Een mediator kan worden ingeschakeld door uw rechtsbijstandverzekeraar, dus ook door Univé. De mediator moet dan wel zijn aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN)

Wie betaalt de kosten?

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kan mediation voor vergoeding in aanmerking komen.

Voorbehoud

Van de belangrijkste wettelijke bepalingen en uitzonderingen die op mediation betrekking hebben, is het bovenstaande een samenvatting. Alleen de belangrijkste bepalingen en uitzonderingen zijn opgenomen in deze brief. U kunt geen rechten ontlenen aan de bovenstaande tekst.

Onoplosbaar geschil met afnemer

Er kan een beroep gedaan worden op de rechter. Maar er zijn ook andere manieren om een geschil op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door arbitrage, een bindend advies (door een commissie) en bemiddeling (mediation).

Neem contact met ons op.

Afdrukken