Featured image

Bedrijfspand

Hoe zit het met het huurcontract? Kan de verhuurder dat zomaar opzeggen? En waar moet u op letten als u een pand koopt voor uw bedrijf? Lees hier alles over uw bedrijfspand.

Een bedrijfspand huren en/of verhuren

Bij de huur van bedrijfsruimte wordt onderscheid gemaakt tussen middenstandsbedrijfsruimte (art. 7:290 BW) en overige bedrijfsruimte(art. 7:230a BW).

Als bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW wordt aangemerkt een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die is bestemd voor de uitoefening van een:

Bovendien moet er in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor de rechtstreekse levering van goederen of diensten of voor dienstverlening aanwezig zijn. Winkels zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Vaak wordt 7:290 BW bedrijfsruimte aangeduid als winkelruimte of middenstandsbedrijfsruimte.

Bedrijfsruimte die niet aan deze omschrijving voldoet wordt aangemerkt als 7:230a BW bedrijfsruimte en vaak overige bedrijfsruimte genoemd. Denk bijvoorbeeld aan:

Het verschil tussen middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte is erg belangrijk. Er gelden verschillende regels. Zo wordt de huurder van middenstandsbedrijfsruimte veel beter beschermd tegen opzegging van de huurovereenkomst dan de huurder van overige bedrijfsruimte.

Vragen over middenstandsbedrijfsruimte

 • Wat is de duur van een huurovereenkomst 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte)

  De huurovereenkomst 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte) wordt voor vijf jaar gesloten. Dit geldt ook als partijen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten. De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt wordt na vijf jaar automatisch met vijf jaar verlengd.

  Is in de huurovereenkomst een aanvangsduur overeengekomen die langer is dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, dan geldt de overeenkomst voor de afgesproken (langere) duur. Na het verstrijken van de overeengekomen duur verlengd met een tweede termijn zodat de totale duur ook nu weer op tien jaar komt.
  Partijen kunnen een afwijkende verlengingsregeling afspreken. Hierbij mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken van de wettelijke regeling.

  Als de huurperiode van tien jaar is afgelopen dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Partijen kunnen hier in de huurovereenkomst iets anders over afspreken.

 • Kan ik middenstandsbedrijfsruimte huren voor kortere tijd?

  De wet biedt de mogelijkheid om middenstandsbedrijfsruimte voor kortere tijd te huren. Een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van twee jaar of korter geldt voor de overeengekomen korte duur. Dit is dus een uitzondering op de normale situatie waarin de huurovereenkomst voor twee keer vijf jaar wordt aangegaan.

 • Hoe kan ik mijn huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte opzeggen?

  De huurovereenkomst kunt u als huurder opzeggen tegen het einde van de termijn van vijf jaar. Is een huurtermijn van langer dan vijf jaar maar korter dan tien jaar overeengekomen dan kunt u opzeggen tegen het einde van die termijn. Is de huurovereenkomst na vijf jaar verlengd met vijf jaar dan kunt opzeggen tegen het einde van de tweede termijn van vijf jaar.

  U moet huurovereenkomst schriftelijk opzeggen door middel van een aangetekende brief. Bewaar het bezorgbewijs goed. De opzeggingstermijn bedraagt minimaal één jaar. Lees altijd goed wat er in uw huurovereenkomst is bepaald over het opzeggen van de huurovereenkomst.

  Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is in beginsel niet mogelijk. De rechter kan de overeenkomst tussentijds ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden, op verzoek van de partij die daar belang bij heeft. Beëindiging vanwege onvoorziene omstandigheden is zeer uitzonderlijk.

 • Wanneer kan de verhuurder de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte opzeggen?

  De huurovereenkomst wordt in beginsel gesloten voor vijf jaar, welke termijn met vijf jaar wordt verlengd.

  Wil de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen tegen het einde van de eerste of tweede termijn dan kan dit alleen op grond van één van de wettelijke opzeggingsgronden. De verhuurder dient in de opzeggingsbrief duidelijk te maken op welke grond(en) hij de huur wil beëindigen. De verhuurder moet bij het noemen van de opzeggingsgronden volledig zijn.

  Als de opzegging is gedaan tegen het einde van de eerste termijn kan de rechter de vordering slechts toewijzen op de volgende gronden:

  • a. de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt, of
  • b. de verhuurder aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het verhuurde persoonlijk in duurzaam gebruik wil nemen en hij het verhuurde daarvoor dringend nodig heeft. Verkoop is geen reden voor opzegging. Renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is valt wel onder deze opzeggingsgrond.

  Bij opzegging tegen het einde van de tweede termijn kan de rechter de vordering toewijzen op grond van een redelijke afweging van de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de huurder bij verlenging van de huurovereenkomst. De rechter wijst de vordering tot beëindiging tegen het einde van de termijn waarmee de overeenkomst is verlengd in ieder geval toe indien zich een van de onder opzeggingsgronden onder a en b voordoet. Daarnaast wordt de vordering tot beëindiging in ieder geval toegewezen als:

  • c. de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met betrekking tot het gehuurde en dit aanbod niet een wijziging van de huurprijs inhoudt, of
  • d. de verhuurder een krachtens een geldig bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken.

  Deze opzeggingsregeling is niet van toepassing op een huurovereenkomst van twee jaar of korter.

Vragen over overige bedrijfsruimte

 • Wat is de duur van een huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte?

  Partijen zijn vrij om zelf de duur van de overeenkomst te bepalen. Er geldt geen minimale huurtermijn.

 • Hoe eindigt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd?

  De huurovereenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de huurtermijn die partijen zijn overeengekomen. In de praktijk wordt vaak in de huurovereenkomst bepaald hoe de huurovereenkomst moet worden opgezegd.

 • Hoe eindigt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd?

  Is de huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte aangegaan voor onbepaalde tijd dan eindigt de huurovereenkomst door opzegging. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. In de huurovereenkomst kan een langere opzegtermijn zijn opgenomen. In de huurovereenkomst staat ook vaak op welke wijze de huurovereenkomst moet worden opgezegd.

  De verhuurder is verplicht om in de opzeggingsbrief ook de ontruiming aan te zeggen tegen een dag die niet mag vallen vóór het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt. Meestal vinden de opzegging en aanzegging van de ontruiming plaats tegen dezelfde dag.

  Bij opzegging door de verhuurder hoeft de huurder het gehuurde niet onmiddellijk te ontruimen. De huurder heeft automatisch ontruimingsbescherming gedurende twee maanden na het tijdstip waartegen de ontruiming is aangezegd. Pas na deze twee maanden hoeft de huurder te ontruimen. Binnen de termijn van twee maanden kan de huurder de rechter vragen om de termijn van twee maanden te verlengen. Zolang de rechter niet op het verzoek heeft beslist hoeft de huurder nog niet te ontruimen. De rechter kan de ontruimingsbescherming met maximaal een jaar verlengen. De huurder kan het verzoek tot verlenging nog tweemaal herhalen.