Corona-berichtgeving

Onze overheid heeft de nodige maatregelen genomen waar het gaat om het indammen van het coronavirus. De gevolgen van de maatregelen raken ons allemaal. Dit kan bij u de nodige vragen oproepen. We geven hier antwoord op de meest gestelde vragen.

Informatie voor u als ondernemer.

We kunnen ons voorstellen dat u als ondernemer op dit moment veel vragen hebt over de gevolgen van de coronacrisis voor u en uw personeel. Om u een eind op weg te helpen hebben we hier in een aantal rubrieken een serie vaak gestelde vragen op een rijtje gezet en de antwoorden toegevoegd.

Hebt u specifieke vragen over uw eigen situatie? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.
Telefoonnummer 0592-382501.

 

Bedrijfsvoering

 • Ik heb wel al geleverd, maar mijn klant betaalt mij niet.

  Uitgangspunt is natuurlijk dat een geleverde dienst of product ook betaald wordt. Maar de corona-crisis heeft voor veel mensen en bedrijven vervelende gevolgen. Ook uw klanten kunnen die ondervinden. In de meeste gevallen heeft u er belang bij dat uw relatie met klanten goed is en ook voor later goed blijft. En dat uw klant (net als u zelf) niet failliet gaat.
  Een eerste stap kan zijn om te overleggen met uw klant en samen een oplossing te bespreken. Denkt u aan een betalingsregeling; of een uitstel; of de mogelijkheid dat uw klant financiële steun vraagt bij de overheid.
  De kans is groot dat u op die manier alsnog, maar misschien wat later, betaald krijgt.

 • Ik heb een bouwbedrijf maar kan niet binnen de afgesproken bouwtijd opleveren.

  In aannemingsovereenkomsten is vaak opgenomen dat de aannemer een boete verschuldigd is, als de afgesproken oplevertijd of bouwtijd wordt overschreden. Die periode hangt vooral af van het aantal werkbare dagen.
  De dagen dat niet gewerkt kan worden -de ‘onwerkbare dagen’- tellen niet mee (veelal dagen waarop meer dan 5 uren niet kan worden gewerkt). Door de corona-crisis is het mogelijk dat uw werknemers meerdere uren per dag niet (kunnen) werken. Maar of dat voor u ook telt als onwerkbare dagen kunnen we niet algemeen stellen.

  Overleg met uw klant en bespreek een nieuwe bouwtermijn of andere oplossing. Als u er samen met uw klant niet uitkomt, zal uiteindelijk de rechter of de arbiter voor de bouw moeten bepalen of er sprake is van onwerkbare dagen.

 • Mijn bedrijf krijgt geen onderdelen of grondstoffen geleverd. Ik kan daardoor zelf ook niet produceren of leveren. Kan ik die omzetderving op mijn leverancier verhalen?

  Nee, daar moet u niet van uit gaan.

  De corona-crisis raakt in veel gevallen ook uw leveranciers. De leverancier kan waarschijnlijk tegenwerpen dat hij te maken heeft met overmacht en dan kunt u hem niets verwijten.
  Dat kan anders liggen als u in de overeenkomst of algemene voorwaarden heeft geregeld dat het risico van overmacht bij de leverancier ligt. Dat komt echter nauwelijks voor, vooral omdat een leverancier een dergelijke voorwaarde niet snel zal accepteren.

  Hoe dit voor u uitpakt, moet per geval beoordeeld worden.

Bedrijfspand en huur

 • Ik kan de huur van mijn bedrijfspand niet meer betalen. Mag ik betaling uitstellen?

  Uitgangspunt is dat de huur betaald moet worden.
  Maar ook uw verhuurder heeft er geen belang bij dat zijn pand leeg komt te staan. Probeer daarom altijd met uw verhuurder te overleggen en een oplossing te bespreken. Denkt u aan een (tijdelijke) verlaging of opschorting van de huur. Of een betalingsregeling (in termijnen). Maar ook een kwijtschelding van (een deel van) de huur is wellicht te bespreken.

  Als u er samen niet uitkomt, hangt het af van de vraag of deze corona-crisis als overmacht mag worden gezien. Dat is uiteindelijk aan de rechter.

 • Ik heb mijn zaak moeten sluiten en dus geen gebruik kunnen maken van mijn bedrijfspand. Heb ik recht op huurverlaging?

  Deze situatie komt veel voor in bijvoorbeeld de horeca. U kunt het pand dat u huurt niet gebruiken en u kunt daar niets aan doen. Maar ook de verhuurder kan er niet voor zorgen dat u het pand weer kunt gebruiken.
  De situatie is voor u allebei onmogelijk te veranderen. Dat betekent dat uw verhuurder in beginsel niet tegemoet hoeft te komen aan uw vordering tot huurverlaging. Maar ook hier geldt dat sprake is van een bijzondere situatie.
  Als u er samen met uw verhuurder niet uitkomt, zal uiteindelijk een rechter moeten beoordelen of dit een uitzondering is op de hoofdregel. Probeer in ieder geval altijd met uw verhuurder te overleggen en een oplossing te bespreken. Ook een verhuurder wil straks graag weer verder met u. Denkt u aan een (tijdelijke) verlaging of opschorting van de huur. Of een betalingsregeling (in termijnen). Maar ook een kwijtschelding van (een deel van) de huur is wellicht te bespreken.

 • Rechters hebben recent geoordeeld dat huur minderen mag. Wat betekent dat voor mij?

  Verschillende voorzieningenrechters hebben geoordeeld over de vraag of huurders van bedrijfsruimte recht hebben op huurverlaging vanwege de coronacrisis. Een aantal rechters vonden van wel, een enkele van niet.

  Heel in het kort waar het om gaat: het gaat om de vraag of de corona-crisis en de overheidsmaatregelen een gebrek aan de bedrijfsruimte zijn, als bedoeld in de wet. Enkele rechters hebben nu geoordeeld dat sluiting door overheidsmaatregelen inderdaad als een gebrek wordt aangemerkt. Het gehuurde is door de maatregelen niet meer geschikt voor het normale gebruik. Huurders kunnen dan aanspraak maken op een huurverlaging.
  Daarbij is ook van belang of in de huurovereenkomst de gevolgen wegens gebrek zijn uitgesloten, met een zogenaamd exoneratiebeding. Dan is het namelijk lastiger en mogelijk zelfs uitgesloten om met een beroep op een gebrek huurprijsvermindering te realiseren.

  Daarnaast speelt de vraag of er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Dat zal niet snel zo zijn. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarin het onverkorte vasthouden aan de huurovereenkomst onaanvaardbaar is. Dat vraagt om een stevige onderbouwing door de huurder.

  De uitspraken tot nu toe zijn uitspraken van voorzieningenrechters. Dat zijn uitspraken, omdat in een bepaalde situatie een spoedige (tijdelijke) oplossing nodig was. Het zijn géén uitspraken die ver doorwerken en zonder meer voor alle situaties gelden. Daar is een bodemprocedure voor nodig; een procedure waarin het in feite tot op de bodem wordt uitgezocht.

  Het is dus niet in zijn algemeenheid te zeggen dat u als huurder van een bedrijfsruimte recht heeft op vermindering van huur of op uitstel van huurbetalingen. De kwestie is zeker niet klip en klaar. De rechter zal uiteindelijk uitsluitsel moeten geven in bodemprocedures.

  Wij raden u aan om in gesprek te gaan. Met daarbij als doel om afspraken te maken over het uitstellen van de huurbetalingen of het (gedeeltelijk) kwijtschelden van de huur.

Werkgever

 • Mijn bedrijf is (tijdelijk) gesloten. Moet ik het loon van mijn werknemers blijven betalen?

  Uitgangspunt is, dat ook als er geen werk is het loon gewoon moet worden doorbetaald. Ook als u zelf besluit om uw bedrijf te sluiten.
  Dat is anders als de werknemer zelf besluit om niet te werken, bijvoorbeeld uit angst voor besmetting. Als werkgever zult u er uiteraard alles aan moeten doen om uw werknemer een veilige werkomgeving te bieden.

  Mag ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nu tussentijds opzeggen omdat er toch geen werk is?
  Ook nu geldt nog steeds het ontslagrecht. Om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds te kunnen beëindigen, moet er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. In dat geval kunt u in overleg treden met uw werknemer om te kijken of een beëindiging met wederzijds goedvinden mogelijk is.
  Wil uw werknemer daarover niet met u in gesprek? Dan zal bekeken moeten worden of u de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV, dan wel via een ontbinding bij de kantonrechter kunt laten eindigen.
  Hebt u NOW aangevraagd? Dan geldt als voorwaarde dat u de arbeidsovereenkomst niet vanwege bedrijfseconomische omstandigheden mag beëindigen.

  Ik kan nu alle werknemers goed gebruiken. Mag ik verlof intrekken?
  Nee, dan kan niet zonder overleg. Als u een zwaarwegende reden heeft (hele bijzondere omstandigheden) waardoor u de werknemer(s) nodig heeft, dan kunt u na overleg met de werknemer(s) het verlof intrekken. Als uw werknemer daardoor schade lijdt of kosten maakt, dan moet u die wel vergoeden.

  Mijn werknemer wil verlof intrekken omdat de vakantie niet doorgaat. Moet ik als werkgever dat toestaan?
  Uitgangspunt is dat een goedgekeurde verlofaanvraag van de werknemer doorgaat. Als de werknemer die wil intrekken, dan moet dat in overleg met u als werkgever. U kunt dat weigeren. Maar als uw bedrijfsvoering daar geen hinder van ondervindt, dan kunt u zich afvragen of weigeren wel nodig is. Bovendien kan een weigering dan in strijd zijn met goed werkgeverschap. Ook hierbij geldt: zoek samen naar een oplossing.

 • Mijn medewerkers willen extra verlof of calamiteitenverlof omdat hun kinderen thuis zijn. Wat kan ik ze zeggen?

  Elke ouder heeft de mogelijkheid om voor enkele uren/een dag gebruik te maken van calamiteitenverlof. Bijvoorbeeld om opvang te regelen. Daarnaast is er de mogelijkheid van zorgverlof. Dat is bedoeld om een korte tijd een ziek kind te verzorgen.

  In deze corona-crisis kan het voorkomen dat ouders meer tijd thuis nodig hebben. Ons advies zou zijn om dat in overleg met uw werknemer oplossingen te bespreken. Denkt u aan de mogelijkheid van thuiswerken, het opnemen van verlofdagen/overwerkuren of onbetaald verlof.

 • Ik wil weten of mijn werknemers besmet zijn. Mag ik verlangen dat ze dat mij vertellen?

  U mag het vragen, maar u kunt het niet eisen. Gegevens over gezondheid zijn extra beschermd in de privacywetgeving (in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
  Maar dit is een bijzonder situatie. Ook uw werknemers hebben een belang bij het voorkomen van besmetting. Als u het bespreekbaar maakt, is het heel goed denkbaar dat zij u wel willen informeren.

 • Mijn werknemers werken nu ook thuis. Hoe kan ik controleren of en hoe ze werken?

  Thuiswerken kan er voor zorgen dat de scheidslijn tussen privé en werk wat vervaagt. U mag als werkgever verlangen dat de bedrijfsmiddelen, zoals computers en software, ook alleen voor het werk gebruikt worden. U heeft een zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’. Maar uw werknemer heeft belang bij privacy. Uw belangen en die van de werknemer moeten in balans zijn.

  Die balans kan er zijn als u op de minst vergaande methode, alleen het hoogstnoodzakelijke controleert. Denkt u aan controle van voorkomen illegale activiteiten of misbruik van uw bedrijfsgegevens of bedrijfs- en systeembeveiliging.

  Het controleren van privé berichten, ook als die met de bedrijfsmail zijn gestuurd, mag dus niet.

 • Ik wil gebruik maken van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Hoe werkt dat?

  Op de website van Rijksoverheid vindt u veel informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Wij verwijzen u naar: Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).